About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình
感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình
感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình
感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình

感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình

🌺Tựa sách: 感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình🌺 🌿我们一直以为一些负面情绪,如坏习惯、痛苦、悲伤、愤怒、恐惧等是不好的,甚至认为这些是不完美的,阻碍了我们成长,我们努力去避免和克服它们。 🌿作者从新的角度、用心理学的知识告诉我们,这些坏情绪,对我们有极大的帮助和正面意义。这些情绪是伴随我们一生的,而且这些情绪并不是我们的敌人,是我们的朋友,我们应该接纳它们,并要感谢它们让我们越来越坚强,体验更多生命的无限精彩。 🌿Chúng ta luôn nghĩ rằng một số cảm xúc tiêu cực như thói quen xấu, đau đớn, buồn bã, tức giận, sợ hãi,...là xấu, và thậm chí nghĩ rằng những cảm xúc đó là không hoàn hảo và cản trở sự phát triển của chúng ta, và chúng ta cố gắng tránh và vượt qua chúng. 🌿Tác giả cho chúng ta biết từ một góc độ mới và kiến ​​thức tâm lý rằng những cảm xúc tồi tệ này giúp ích rất nhiều và có ý nghĩa tích cực đối với chúng ta. Những cảm xúc này ở bên chúng ta trong suốt cuộc đời và những cảm xúc này không phải là kẻ thù của chúng ta mà là bạn của chúng ta.

🌺Tựa sách: 感谢自己的不完美 Cảm Ơn Sự Không Hoàn Hỏa Của Chính Mình🌺 🌿我们一直以为一些负面情绪,如坏习惯、痛苦、悲伤、愤怒、恐惧等是不好的,甚至认为这些是不完美的,阻碍了我们成长,我们努力去避免和克服它们。 🌿作者从新的角度、用心理学的知识告诉我们,这些坏情绪,对我们有极大的帮助和正面意义。这些情绪是伴随我们一生的,而且这些情绪并不是我们的敌人,是我们的朋友,我们应该接纳它们,并要感谢它们让我们越来越坚强,体验更多生命的无限精彩。 🌿Chúng ta luôn nghĩ rằng một số cảm xúc tiêu cực như thói quen xấu, đau đớn, buồn bã, tức giận, sợ hãi,...là xấu, và thậm chí nghĩ rằng những cảm xúc đó là không hoàn hảo và cản trở sự phát triển của chúng ta, và chúng ta cố gắng tránh và vượt qua chúng. 🌿Tác giả cho chúng ta biết từ một góc độ mới và kiến ​​thức tâm lý rằng những cảm xúc tồi tệ này giúp ích rất nhiều và có ý nghĩa tích cực đối với chúng ta. Những cảm xúc này ở bên chúng ta trong suốt cuộc đời và những cảm xúc này không phải là kẻ thù của chúng ta mà là bạn của chúng ta.