About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
世界不曾亏待每一个努力的人 Thế Giới Chưa Bao Giờ Có Lỗi Với Tất Cả Những Ai Làm Việc Chăm Chỉ
世界不曾亏待每一个努力的人 Thế Giới Chưa Bao Giờ Có Lỗi Với Tất Cả Những Ai Làm Việc Chăm Chỉ

世界不曾亏待每一个努力的人 Thế Giới Chưa Bao Giờ Có Lỗi Với Tất Cả Những Ai Làm Việc Chăm Chỉ

🌼Tựa: 世界不曾亏待每一个努力的人 Thế Giới Chưa Bao Giờ Có Lỗi Với Tất Cả Những Ai Làm Việc Chăm Chỉ 🌼 Tác giả: 凉 湫 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 🫐🐾这个世界虽然功利,但它承认努力,它遵守机会均等的原则。不论是财富、名利、感情,还是机会、运气,它们很公平地摆在每个人都能到达的地方,它的游戏规则是先到先得,多劳多得。 🫐🐾本书是一本心理励志图书。 👣💙Mặc dù thế giới là thực dụng, nhưng nó công nhận nỗ lực và tuân theo nguyên tắc bình đẳng về cơ hội. Cho dù đó là sự giàu có, danh tiếng, tình cảm, cơ hội hay may mắn, chúng đều được đặt ở vị trí công bằng mà mọi người đều có thể vươn tới. 👣💙Cuốn sách này là một cuốn sách truyền cảm hứng tâm lý dành cho các bạn trẻ chúng ta.

🌼Tựa: 世界不曾亏待每一个努力的人 Thế Giới Chưa Bao Giờ Có Lỗi Với Tất Cả Những Ai Làm Việc Chăm Chỉ 🌼 Tác giả: 凉 湫 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 🫐🐾这个世界虽然功利,但它承认努力,它遵守机会均等的原则。不论是财富、名利、感情,还是机会、运气,它们很公平地摆在每个人都能到达的地方,它的游戏规则是先到先得,多劳多得。 🫐🐾本书是一本心理励志图书。 👣💙Mặc dù thế giới là thực dụng, nhưng nó công nhận nỗ lực và tuân theo nguyên tắc bình đẳng về cơ hội. Cho dù đó là sự giàu có, danh tiếng, tình cảm, cơ hội hay may mắn, chúng đều được đặt ở vị trí công bằng mà mọi người đều có thể vươn tới. 👣💙Cuốn sách này là một cuốn sách truyền cảm hứng tâm lý dành cho các bạn trẻ chúng ta.